Všeobecné záväzné nariadenie obce Malatíny č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Malatíny

14.11.2019 12:20

NÁVRH Všeobecne závazného nariadenia obce Malatíny č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Malatíny
zverejnený dňa 14.11.2019  PDF