Verejné obstarávanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Malatíny je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná postupovať v súlade s týmto zákonom.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Malatíny

Sídlo: Malatíny 9, 032 15 Partizánska Ľupča

IČO: 00315650

DIČ: 2020581563

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: IBAN SK92 5600 0000 0081 0729 5001

Štatutárny zástupca. Ing. Jaroslav Podhorány, starosta obce

Telefónne číslo: +421 44 559 33 20

E-mail: info@obecmalatiny.sk 

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

Súhrnná správa 4Q2022

Súhrnná správy 4Q.2021

Súhrnná správa 3Q.2020

Súhrnná správa 3Q.2019