2019

14.11.2019 15:50

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Malatíny zverejnené
dňa  13.12.2019 PDF
Návrh "Všeobecne záväzného nariadenia obce Malatíny č. 1/2019
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Malatíny
zverejnené dňa 14.11.2019   PDF