Dokumenty

ŠTATÚT OBCE MALATÍNY

Štatút obce 2018
Erb obce
Vlajka obce
Pečať obce


TLAČIVÁ

Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti
Tlačivo priznania k miestnym daniam
Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam
Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam
Daň za ubytovanie
Oznámenie zmeny adresy pre daňové účely
Oznámenie o prevzatí plnenia povinnosti poplatníka za KO a DSO
Oznámenie údajov pre množstvový zber
DOHODA O VYUŽÍVANÍ A VYÚČTOVANÍ MNOŽSTVOVÉHO ZBERU ZA KO A DSO
Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Potvrdenie o množstve odobratého DSO - Časť tretia §9 ods 17 VZN č. 1/2019
Fyzické osoby : Oznámenie vzniku / zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Žiadosť o pridelenie súpisného a orientačného čísla
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevniny
Ohlásenie drobnej stavby
Evidenčný list psa

VOĽBY

Rok 2018

Uverejnenie výsledkov volieb
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka MVK a OVK
Oznámenie - vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávnych obcí
Rozhodnutie predsedu národnej rady SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Informácie pre voliča

AUDIT

ROK 2019
Správa z auditu účtovnej závierky rok 2019
Výročná správa obce Malatíny za rok 2019

ROK 2016
Správa z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016

ROK 2015

Výročná správa audítora za rok 2015
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke rok 2015
ROK 2014
Výročná správa audítora za rok 2014
Správa nezávislého auditora k účtovnej závierke rok 2014
ROK 2013
Správa nezávisleho Audítora
Dodatok správy Audítora