Územný plán obce Malatíny

26.10.2023 08:20

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MALATÍNY

Oznámenie o prerokovaní Zadania - verejnosť
ÚPN-Malatíny - Návrh zadania
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Malatíny

Krajinnoekologický plán (KEP)
prípravný dokument v procese spracovania územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 19c, ktorý nepodlieha prerokovaniau a pripomienkovaniu
KEP - textová časť
KEP - grafická časť

Prieskumy a rozbory (PaR)
prípravný dokument v procese spracovania územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 19c, ktorý nepodlieha prerokovaniau a pripomienkovaniu
PaR - textová časť
PaR - grafická časť - širšie vzťahy
PaR - grafická časť - využitie územia
PaR - grafická časť - dopravná analýza
PaR - grafická časť - TI
PaR - grafická časť - problémový výkres