PHSR ŽSK 2021+

12.09.2022 14:15

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ŠSV a vybraných zložiek ŽP zasiela záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+" 

1. zaslanie

2. záverečné stanovisko

3. potvrdenie správnosti 

Záverečné stanovisko k hodnoteniu predmetného strategického dokumentu je zverejnené na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn