Plán rozvoja VV a VK pre územie ŽSK 2021 - 2027

12.09.2022 11:10

Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ŠVS a vybraných zložiek ŽP zaslal informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027".

1. oznámenie o správe 

2. oznámenie o termíne a mieste prerokovania

Uvedená správa o hodnotení predmetného strategického dokumentu je zverejnená na internetovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-zili