VZN č.1/2021 o kronike obce Malatíny

09.12.2021 13:50

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 1/2021 o kronike obce Malatíny schválené uznesením OZ č. 57/6/2021 dňa 07.12.2021 a vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 09.12.2021 PDF