Oznámenie o strategickom dokumente "Nízkouhlíková stratégia ŽSK"

02.11.2021 12:30

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP zaslal oznámenie o strategickom dokumente "Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030".

Oznámenie 

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-zilinskeho-samospravneho-kraja-na-roky-2020-20