Všeobecné záväzné nariadenia

  • 2016

   2016-05-30 13:23:58

   Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Malatíny Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Malatíny  VIAC

  • 2017

   2017-06-29 08:58:35

   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014 PDF Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 PDF Návrh Všeobecne záväzného nariaden... VIAC

  • 2015

   2015-11-19 11:09:47

   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 - doplnok VZN 4/2014 o miestnych daniach a MIESTNOM POPLATKU ZA KO a DSO NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 - doplnok VZN č. 4/2014 o miestnych dani... VIAC

  • 2014

   2015-04-10 08:40:37

   Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 4/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 3/2014... VIAC

  • 2013

   2015-04-10 08:40:48

   Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č.2/2013 o podmienkach predaja výrobkov a služieb na trhových miestach Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č.1/2013 o miestnej dani za psa VIAC

  • 2012

   2015-04-10 08:40:53

   Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 8/2012 o miestnej dani za ubytovanie  Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 7/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva ... VIAC

  • 2018

   2018-06-05 12:39:58

   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018, ktorým sa ustanovujú podmienky držania psov na území obce Malatíny PDF VIAC